Ostatní činnosti

V rámci spolupráce s externími odborníky dále zabezpečujeme či zprostředkujeme zpracování odborných posudků a studií mající vliv na ochranu životní prostředí či ochranu zdraví obyvatel a další činnosti v oblastech bezpečnosti práce a požární ochrany, energetického poradenství a dotačního poradenství.

Odborné studie a posudky

  • hlukové studie, autorizované měření hluku dle zákona o ochraně veřejného zdraví
  • rozptylové studie dle zákona o ochraně ovzduší
  • posouzení vlivů na veřejné zdraví, posouzení vlivů na oblasti NATURA 2000, biologický průzkum, dendrologický průzkum – s ohledem na posuzování záměrů dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Bezpečnost práce a požární ochrana

  • školení bezpečnosti práce a požární ochraně
  • zpracování místních provozních bezpečnostních předpisů
  • sledování harmonogramů revizí, apod.

Energetické poradenství

  • jednorázový audit hospodaření s energiemi
  • energetické audity a posudky
  • kontroly kotlů a klimatizací
  • průkazy energetické náročnosti budov, apod.

Dotační poradenství

Důležitým aspektem ochrany životního prostředí je zajištění finančních prostředků na projekty směřující ke zlepšování kvality životního prostředí. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. Financování životního prostředí vytváří základní předpoklad pro přípravu projektů, které mohou být realizovány z veřejných prostředků a fondů EU a jejichž cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj.