Ekologická újma

Předcházení a nápravu ekologické újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích, na vodách nebo na půdě řeší zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě.

Zákon ukládá provozovatelům vybraných činností povinnost v případě hrozby ekologické újmy provádět nezbytná preventivní opatření a v případě vzniklé újmy provést potřebná nápravná opatření a nést s tím spojené náklady. K vybraným činnostem patří např. nakládání se závadnými látkami, provozování zdrojů znečišťování ovzduší, odběry vod, vypouštění odpadních vod - tedy činnosti běžné pro většinu průmyslových podniků.

K tomuto účelu musí provozovatelé uvedených činností zpracovat hodnocení rizik podle tohoto zákona. Všichni provozovatelé mají povinnost zpracovat tzv. základní hodnocení. Při překročení stanoveného počtu bodů (50 bodů) v základním hodnocení pak provozovatelé provádí podrobné hodnocení rizika. Povinnost finančního zajištění a podrobného hodnocení se netýká provozovatelů certifikovaných dle ISO 14001 či registrovaných v EMAS, nehledě na počet bodů získaných v základním hodnocení.


V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:

  • poradenství v dané problematice
  • vypracování základní hodnocení rizik ekologické újmy, vč. požadovaných příloh
  • účast/poradenství při kontrolách státní správy
  • a další vyplývající z platné legislativy