Ochrana ovzduší

Jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí je ovzduší, bez kterého se nikdo z nás neobejde. Vzduch a všechny jeho složky, které vdechujeme, se tak dostávají až do nitra našeho těla a přímo tak působí na naše zdraví.

Základní právní normou upravující hodnocení a řízení kvality ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb.

o ochraně ovzduší. Doplňující právní úprava je dále řešena zákonem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.


V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:


  • konzultace zákonných povinností v oblasti ochrany ovzduší

  • kategorizaci provozovaných zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou
  • zpracování provozních řádů vybraných vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
  • zpracování odborných posudků (autorizovaná osoba)
  • zajištění zpracování rozptylových studií (autorizovaná osoba)
  • vyřízení žádostí o povolení k umístění, stavbě či provozu stacionárních zdrojů (vyjmenované i nevyjmenované)
  • zpracování ročních hlášení o provozu vyjmenovaných zdrojů (ISPOP)
  • účast a poradenství při kontrolách státní správy
  • zajištění provedení měření emisí (autorizovaná osoba)
  • a další vyplývající z platné legislativy