Integrovaná prevence

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) je pokročilým způsobem regulace průmyslových a zemědělských činností ve vztahu k životnímu prostředí. Hlavní důraz je kladen na preventivní přístup, kdy se zabraňuje znečištění již před jeho vznikem volbou vhodných výrobních postupů, čímž dochází k úspoře nákladů na koncové technologie, spotřebovávané suroviny a energii.
Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

Integrovaná prevence nahrazuje princip složkového přístupu (např. v oblasti ochrany ovzduší, vod a nakládání s odpady), kdy je vydané pouze jedno souhrnné "integrované povolení". Pro získání integrovaného povolení musí právnická nebo fyzická osoba podnikající, provozující průmyslovou nebo zemědělskou činnost vymezenou v příloze zákona o integrované prevenci, předložit příslušnou žádost na krajský úřad, který povolení vydává.


V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:

  • poradenství v dané problematice
  • vypracování žádosti o vydání integrovaného povolení, vč. požadovaných příloh
  • vypracování žádosti o změnu či ohlášení plánovaných změn integrovaného povolení
  • zastupování v řízení o vydání či změně integrovaného povolení
  • zpracování ročního vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení
  • účast/poradenství při přezkumech plnění podmínek integrovaného povolení
  • činnost odborně způsobilé osoby (OZO) pro kategorie 6.4.b, 6.5, 6.6.a, 6.6.b, 6.6.c
  • a další vyplývající z platné legislativy