Posuzování vlivů na životní prostředí

Tato oblast je upravena zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA - Environmental Impact Assessmen).

Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je založen na určení a vyhodnocování předpokládaných vlivů připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech, cílem je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí.

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze zákona. Jedná se například o vybrané technologie, výrobní a skladové haly, komunikace, apod. – nově budované, ale i jejich změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení kapacity, apod.

Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich vlastní realizací. Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o povolení záměru. Informace o záměru jsou zveřejňované v "informačním systému MŽP".

Součástí dokumentů mohou být vyžadovány další odborné studie jako: rozptylová studie, hluková studie, posouzení vlivů na veřejné zdraví, posouzení vlivů na oblasti NATURA 2000, biologický průzkum, dendrologický průzkum a další. Příslušnými úřady pro proces posuzování jsou krajské úřady a ministerstvo životního prostředí. Účastníky řízení procesu posuzování je též mimo dotčené orgány státní správy i veřejnost.


V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:

  • poradenství v dané problematice
  • předjednání posuzování na příslušném úřadu či s dotčenými orgány státní správy
  • zpracování oznámení záměru (podlimitní záměry, zjišťovací řízení)
  • zajištění zpracování dokumentací EIA
  • zpracování odborných studií či jejich zajištění, vyžadované pro celkové posouzení záměrů
  • zajištění povinných příloh dokumentů EIA (vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.)