Obalové hospodářství

Obaly jsou součástí celé řady výrobků. Jejich základní funkcí je uchovat zboží v nezměněné kvalitě až do doby jeho spotřeby. Z hlediska funkce je lze dělit na obaly „prodejní“, „skupinové“ a „přepravní“, z hlediska četnosti jejich používání na obaly jednorázové nebo opakovaně použitelné a z hlediska materiálu, ze kterého jsou vyrobeny např. na obaly plastové, skleněné, papírové či kombinované.

Legislativně je nakládání s obaly upraveno zákonem o obalech, který stanovuje práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob při uvádění obalů na trh či do oběhu, ukládá povinnost zpětného odběru obalů, stanovuje procentická množství obalových odpadů, která musí být recyklována nebo využita a dále také vymezuje základní pravidla pro nakládání s vratnými obaly.

V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:

  • konzultace zákonných povinností v oblasti obalového hospodářství
  • technická pomoc při vyřízení žádosti k registraci organizace na MPO či EKO-KOM
  • pomoc při zavedení průběžné evidence obalů
  • zpracování hlášeních o uvedení obalů do oběhu či na trh (ISPOP, EKO-KOM)
  • účast/poradenství při kontrolách státní správy
  • a další vyplývající z platné legislativy