Vodní hospodářství

Obecným cílem státní politiky v oblasti vod je vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím České republiky. To znamená soulad požadavků všech forem užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních ekosystémů, při současném zohlednění opatření ke snížení škodlivých účinků vod. Ochrana vod je komplexní činností spočívající v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod.


V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:

  • konzultace zákonných povinností v oblasti ochrany vod
  • zpracování Plánů opatření pro případ havárie u provozoven a zařízení, kde dochází k nakládání se závadnými látkami
  • vyřízení žádosti o souhlas dle § 17 zákona o vodách
  • vyřízení žádosti o povolení k nakládání s vodami dle zákona o vodách
  • zpracování ročních hlášení o odběru vod či vypouštění odpadních vod (ISPOP)
  • účast/poradenství při kontrolách státní správy
  • zajištění zpracování hydrologických posouzení (autorizovaná osoba)
  • a další vyplývající z platné legislativy