Odpadové hospodářství

Odpady vznikají při průmyslové činnosti, stavební činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka. Cílem platné legislativy je plnění povinností při nakládání se vzniklými odpady, předcházení vzniku odpadů, povinností při nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními, apod.


V rámci nabízených služeb zabezpečujeme následující:

  • konzultace zákonných povinností v oblasti nakládání s odpady
  • zpracování provozních řádů zařízení ke sběru a výkupu odpadů, využívání či odstraňování odpadů
  • vyřízení žádosti o souhlas k provozování zařízení
  • vedení průběžné evidence odpadů
  • zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady (ISPOP)
  • zpracování vnitropodnikových předpisů pro nakládání s odpady
  • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
  • účast/poradenství při kontrolách státní správy
  • a další vyplývající z platné legislativy